Avís legal i política de privacitat i condicions d’ús per socis que operen per la web

Es recomana que es llegeixi detingudament les presents condicions d’ús per participar, com usuari, d’ una forma responsable i garantir que es compleixen totes les condicions exposades a continuació.

Per la naturalesa del lloc Web, així com el seu contingut i finalitat, la pràctica totalitat de la navegació que es pot dur a terme pel mateix s’ ha d’ obtenir la condició d’Usuari, la qual una vegada realitzada la sol·licitud per la seva part a Asoprovac Catalunya; qui una vegada sol·licitades les dades necessàries, li facilitarà un nom d’ usuari i contrasenya.

Per tant, la citada condició d’ USUARI suposa l’ adhesió a les Condicions Generals en la versió publicada en el moment en que se s’ accedeix al Lloc Web. Asoprovac Catalunya es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment, la presentació i configuració del Lloc Web, així com les presents Condicions Generals. Per això, es recomana a l’ Usuari llegir el mateix atentament cada vegada que accedeix al Lloc Web.

Al registrar-se como Usuari, Vostè es compromet a respectar totes les condicions exposades, i si no es troba d’ acord amb alguna d’ elles, no s’hagi inscriure’s com usuari d’ Asoprovac Catalunya. Per tant, l’ acceptació d’ aquestes condicions suposa l’ acceptació per l’ usuari de totes elles.

L’ ús de la contrasenya és personal i intransferible, no estant permesa la cessió, ni tan sols temporal, a tercers. En tal sentit, l’ usuari es compromet a fer un ús diligent i a mantenir en secret la mateixa, assumint tota responsabilitat pel que fa les conseqüències de la seva divulgació a tercers.

En el supòsit de que l’ usuari conegui o sospiti de l’ us de la seva contrasenya per tercers, haurà de notificar-ho immediatament a Asoprovac Catalunya, per que procedeixi a la seva modificació immediata ; així mateix se l’informa que Vostè como usuari pot modificar en qualsevol moment la seva contrasenya.

Així mateix vostè com usuari pot incorporar una imatge seva en la seva area personal que serà visible per totes les persones que tenen la condició d’ usuari a la Web, per la qual autoritza expressament al tractament d’ aquesta imatge a Asoprovac Catalunya per aquesta finalitat, sense que es pugui realitzar-se qualsevol altre ús o finalitat diferent exposada

INFORMACIÓ LEGAL LSSIICE

D’acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant LSSICE), ASOPROVAC CATALUNYA manifesta que el domini www.asoprovaccatalunya.comes propietat d’ASOPROVAC CATALUNYA, amb CIF G-63081517, i amb domicili a c. Escipió, n. 20 Bis, Baixos, 08023 Barcelona (Barcelona). Aquesta Associació consta inscrita en el registre d’ associacions de Catalunya amb el número de registre 037900002.

ASOPROVAC CATALUNYA no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació apareguda en les seves pàgines d'Internet. Amb els límits establerts en la llei, ASOPROVAC CATALUNYA no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seves pàgines d'Internet.

Els continguts i informació de les pàgines d'Internet de ASOPROVAC CATALUNYA estan elaborades per professionals de la mateixa degudament qualificats per a l'exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a l’esmentada corporació ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d'un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu. Les pàgines d'Internet de ASOPROVAC CATALUNYA poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de ASOPROVAC CATALUNYA o les seves llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de ASOPROVAC CATALUNYA.

De la mateixa manera es reserva el dret a retirar l’accés al Portal, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el disposat en aquest avís legal.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

En virtut de la normativa sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal, el fem coneixedor que les seves dades personals, que poden estar en aquesta comunicació, estan incorporades en un fitxer denominat “Marketing” responsabilitat d’ ASOPROVAC CATALUNYA, CIF: G-63081517, La finalitat d’aquest fitxer és la de gestionar la relació negocial i informar-lo dels nostres serveis. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones.

Així mateix, per a accedir a alguns dels serveis que ASOPROVAC CATALUNYA ofereix a través del website haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment de l'establert en la LO 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal li informem que, mitjançant la complementació del formulari, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades en els fitxers d’ ASOPROVAC CATALUNYA amb la finalitat de poder-li prestar i oferir els nostres serveis, així com per a informar-li de les millores del lloc Web.

En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es faci en Carrer escipio 20 bis baixos, 08023 Barcelona (Barcelona), o bé, enviar un correu electrònic a catalunya@asoprovac.com

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquesta web és propietat d’ ASOPROVAC CATALUNYA. Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d'explotació i reproducció d'aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles ("hiperlinks") que s'estableixin des d'ella a altres pàgines web de qualsevol centre adscrits o organisme depenent, són propietat exclusiva d'aquesta, tret que expressament s'especifiqui altra cosa.

Qualsevol denominacions, dissenys i/o logotips, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per ASOPROVAC CATALUNYA, per les seves societats filials i/o dominades o per tercers.

Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d'aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l'Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsabilitat d’ ASOPROVAC CATALUNYA l'ús que L'USUARI pugui portar a terme referent a això, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d'aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d'aquesta web sense la prèvia autorització per escrit d’ ASOPROVAC CATALUNYA

ASOPROVAC CATALUNYA no transfereix als usuaris la propietat del seu software. L’usuari És el propietari del suport en el qual el software es gravat. ASOPROVAC CATALUNYA poseeix tots els drets de propietat industrial i intelectual, incloent el software. Si l’ usuari transfereix software d’ aquest website al seu terminal, no podrà disseccionar pel seu estudi i descompilar, traduir la versió del codi objecte original o el seu llenguatge a un altre codi o llenguatge.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L'USUARI, en virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d'Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.